מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים

החלטת מיסוי  5236/14

הקצאת ניירות ערך לעובדים במסלול הון, תסווג כרווח הון שיחויב במס בשיעור של 25%, וזאת חלף חיוב בשיעור מס מצרפי של כ -60% (מס הכנסה וביטוח לאומי) החל באופן רגיל על הכנסת עבודה.

חברה המקצה אופציות ו/או מניות לעובדים על פי סעיף 102 לפקודה, תגיש את ההודעה על הקצאה לפקיד השומה עד 30 יום לפני מועד ההקצאה.

מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים במסגרת סעיף 102 קובעות  שלושה מסלולי מס אפשריים להקצאות של ניירות ערך :

 1. מסלול הוני עםנאמן;
 2. מסלול פירותי עם נאמן;
 3. מסלול ללא נאמן.

בהתאם למסלול הנבחר נקבע :

 1. חישוב המס כהכנסת עבודה או כרווח הון,
 2. מועד החיוב במס,
 3. חיוב הפקדת ניירות הערך בידי נאמן או לאו,
 4. אפשרות התרת הוצאה למעביד,
 5. תקופת חסימה מינימלית ועוד.
 • הבחירה במסלול המבוקש נתונה לשיקולה הבלעדי של החברה ולא של העובד.
 • קיימת אבחנה בין הקצאה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה (בישראל או בחו"ל) לניירות ערך שאינם נסחרים.
 • בהתייחס לנותני שירותים (למעט נותני משרה)  מחייבות את האופציות במס בעת מימושן למניות, וזאת על פי הוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

מסלול הוני עם נאמן 

 1. מועד אירוע המס – במועד העברת האופציה או במועד המימוש מניה שמומשה מכוחה לעובד או במועד המכירה כמוקדם (להלן-"מועד המימוש")
 2. סיווג ההכנסה ופיצולה – אופציות נסחרות – חלק כהכנסת עבודה וחלק כרווח הון אופציות שאינן נסחרות – רווח הון בלבד
 3. שיעור המס – הכנסת עבודה -מס שולי (כיום עד 50%) רווח הון – 25%
 4. תקופת חסימה מינימלית – שנתיים מתום השנה שבה הוקצו האופציות
 5. חבות בדמי ביטוח לאומי – לא קיימת לגבי רווח הון אך קיימת לגבי הכנסת עבודה
 6. הכרה כהוצאהלמעביד –  מותרת בגובה הכנסת העבודה

מסלול פירותי עם נאמן 

 1. מועד אירוע המס – במועד המימוש
 2. סיווג ההכנסה ופיצולה – כל שווי ההטבה ממוסה כהכנסת עבודה
 3. שיעור המס – הכנסת עבודה -מס שולי (כיום עד 50%)
 4. תקופת חסימה מינימלית – שנה מתום השנה שבה הוקצו האופציות
 5. חבות בדמי ביטוח לאומי – מותרת
 6. הכרה כהוצאהלמעביד – מותרת בגובה הכנסת העבודה

מסלול ללא נאמן

 1. מועד אירוע המס – אופציות נסחרות – במועד ההקצאה ובמועד המכירה אופציות שאינן נסחרות – במועד המכירה בלבד
 2. סיווג ההכנסה ופיצולה – אופציות נסחרות – במועד ההקצאה הכנסת עבודה ובמועד המכירה רווח או הפסד הון אופציות שאינן נסחרות – הכנסת עבודה בלבד
 3. שיעור המס – הכנסת עבודה -מס שולי (כיום עד 50%) רווח הון – 25%
 4. תקופת חסימה מינימלית – לא קיימת
 5. חבות בדמי ביטוח לאומי – לא קיימת לגבי רווח הון אך קיימת לגבי הכנסת עבודה
 6. הכרה כהוצאהלמעביד – אופציות נסחרות מותרת בגובה הכנסת העבודה אופציות שאינן נסחרות