מס על הכנסות מפיקדונות ותכניות חיסכון

  • הכנסות ריבית ורווחים הנובעים מתכניות חיסכון ופיקדונות, חייבים במס בשיעור של 15%, 20%,  ו- 25%
  • שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התכנית: צמודה למדד (אינפלציה או שער מטבע), או לא צמודה למדד,
  • המס חל רק על התשואה (הרווח) של תכניות החיסכון והפיקדונות ולא על הקרן.

 

שיעורי המס החלים על הכנסות מריבית והפרשי הצמדה
שיעורי המס חלים רק על הכנסות שנתקבלו בידי יחיד שאינו מבקש לנכות הוצאות מימון ובלבד שהריבית מתקבלת על ידו שלא במסגרת פעילות עסקית.
  • 15% מס – בגין פיקדונות ותכניות חיסכון שאינם צמודים – הריבית בגינם, תחויב במס בשיעור מוגבל של 15% (לרבות הפרשי הצמדה שאינם פטורים).
  • 20% מס – בגין פיקדונות ותכניות חיסכון הצמודים למדד/מט"ח – הריבית בגינם תחויב במס בשיעור מוגבל של 25%, והפרשי ההצמדה/שער יהיו פטורים ממס.

 

  • מועד החיוב במס על ההכנסה מריבית יחול רק ביום בו החשבון בבנק זוכה בריבית או במועד סיום התכנית
  • במקרים בהם נמשכו כספים מתכניות חיסכון או פיקדונות לפני מועד פירעונם ("שבירה"), ישולם המס בהתאם לתנאי קבלת הכספים בפועל צמודים או לא.
  • המס תקף לגבי תכניות חיסכון או פיקדונות שמקורם בהפקדות חד פעמיות, ולגבי תכניות חיסכון או פיקדונות שמקורם בהפקדות רב פעמיות.
  • חשבונות משותפים – הכנסות מריבית, הנובעות מפיקדון או מתכנית חיסכון שבבעלות משותפת בידי מספר שותפים, יחולקו באופן שווה בין כל השותפים. אם חלקם של השותפים בתכנית החיסכון או הפיקדון אינו שווה, עליהם להוכיח זאת לפקיד השומה באמצעות מסמכים. כאשר אחד מהשותפים בחשבון זכאי לפטור, יינתן הפטור על הכנסות השותף הזכאי לו בלבד