מע"מ אפס בגין יבוא תרופות ושרותים

מע"מ אפס בגין יבוא תרופות ושרותים

  1. ביום 16/12/14 נכנס לתוקף תיקון 49 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975 , במסגרתו הוסף  סעיף 30 )א() 19 ( לחוק הקובע, כי שירותי פיקוח, תיאום ובקרה הניתנים לתושבי חוץ בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בישראל יהיו חייבים במע"מ בשיעור אפס.
  2. ביום 7/12/2014 נכנס לתוקף צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מספר 5 התשע"ה 2014 , שפוטר ממכס תרופות המיובאות לישראל לצורך ביצוע הניסויים רפואיים בבני אדם
  3. ביום 7/12/2014 פורסם תיקון לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו 1976 , הקובע פטור ממע"מ בשל יבוא של תרופות כאמור.

הוראת פרשנות מספר 1/15