שינוי מבנה חברות

שינוי מבנה חברת – פיצול פעילות של חברה לחברה חדשה ללא מס.

העברת  מניות מחברה א' לחברה  ב'

פיצולה של חברה פרטית כך שאחת משתי פעילויותיה העסקיות תועבר לחברה חדשה, וזאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה ותוך שמועד הפיצול יהיה (בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה

החלטת מיסוי מס' 6687/18

חוזר מס הכנסה מספר 6/2018