עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד

עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו "יחיד מוטב" ושלבן/בת זוגו אין הכנסה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת. יחיד מוטב – הינו מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 5(9()א( לפקודה לקבלת ההקלה יש למלא טופס 101, ולמוסרו למעביד.