תיאום של ניכויי מס משכר

אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באינטרנט, באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה.

המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם. אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, ישלחו למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.

ניתן לערוך תיאום מס גם באינטרנט לשכירים שהכנסתם ממשכורת היא עד לסכום של 444,480 .₪

במהלך עריכת תיאום המס באינטרנט – תוצג הכתובת אליה ישלחו האישורים.

אישורי תאומי המס שהופקו במסגרת היישום תקפים, למרות שאין עליהם חותמת של משרד שומה.