ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי – הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.

זיכוי – הפחתה מהמס, אשר בו חוייב העובד

  • עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לקצבה, או לביטוח חיים – קופות שאושרו על-ידי המנהל – זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.
  • עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה.

לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו. אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתאים.

  • הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, ילדיו של עובד שהוא עמית מוטב אשר מלאו להם 18 שנה או יותר בשנת המס, ובלבד שלא יינתן וניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד שבעדו שולם התשלום. כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי.